Courses and Staff Members

Four courses


Course

Supervisor


Human and Ecological Systems

Takenori TAKADA HP
Shiro TSUYUZAKI HP
Teiji WATANABE HP
Masahiko FUJII HP
Mamoru ISHIKAWA HP
Takayuki SHIRAIWA HP
Tomonori SATO HP
Junjiro NEGISHI HP
Yuichi HAYAKAWA HP


Toshihiko HARA* HP
Hajime ARAKI* HP
Kazuhiro TOYODA* HP
Yoshiki YAMAGATA# HP


Environmental Adaptation Science

Shin-ichiro NORO HP
Kazuhiro TOYODA HP


Tatsufumi OKINO* HP
Masaaki KURASAKI* HP
Koji YAMADA* HP
Kenji WASHIO* HP


Practical Science for Environment

Yasuhiro YAMANAKA HP


Junjiro NEGISHI* HP
Teiji WATANABE* HP
Takayuki SHIRAIWA* HP


Global Environmental Management

Tatsufumi OKINO HP
Masaaki KURASAKI HP
Ram AVTAR HP
Jorge Garcia Molinos HP


Mamoru ISHIKAWA* HP
Masahiko FUJII* HP
Teiji WATANABE* HP
Kazuhiro TOYODA* HP
Ralf GREVE* HP
Yoshiki YAMAGATA# HP


Takenori TAKADA* HP
Shiro TSUYUZAKI* HP
Takayuki SHIRAIWA* HP
Tomonori SATO* HP
Junjiro NEGISHI* HP
Shin-ichiro NORO* HP
Yasuhiro YAMANAKA* HP
Yuichi HAYAKAWA* HP


Graduate School of Environmental Sceince, Hokkaido University